Obchodní podmínky Taborion.cz

Úvod

Taborion.cz provozovaný GREEN MOUNTAIN s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
(dále jen "Taborion.cz" či "zprostředkovatel")

Taborion.cz je oprávněn jakožto smluvní partner zprostředkovávat prodej dětských rekreačních pobytů českých organizátorů – tedy cestovních kanceláří, občanských sdružení, veřejně prospěšných splečností, osob samostatně výdělečně činných a veřejných institucí pořádajících dětské pobyty všeho druhu. Taborion.cz zvěřejňuje svou nabídku na stejnojmenných internetových stránkách.

Uzavření smluvního vztahu

Uzavření smluvního vztahu mezi pořadatelem tábora a zákazníkem je provedeno v následujících krocích:

  • objednávka služeb a odeslání „Přihlášky na tábor“ zákazníkem
  • úhrada služeb zákazníkem
  • Taborion závazně zaknihuje u pořadatele tábora objednané služby
  • Taborion.cz odešle a zákazník obdrží „Potvrzení o zaplacení a účasti dítěte na táboře“

Objednávka služeb

Jednotlivé služby je možno objednat:

  • prostřednictvím on-line formuláře na internetových stránkách
  • telefonicky
  • emailem

Taborion.cz si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které obsahují nesprávné, rozporuplné nebo případně neúplné údaje od zákazníka. Dále si vyhrazuje právo na odmítnutí objednávek, které jsou v rozporu s aktuálním stavem v rezervačním systému nebo v nichž se vyskytují chybná data ze strany pořadatele služeb. V případě odmítnutí objednávky bude Taborion.cz kontaktovat zákazníka.

Potvrzení objednávky služeb

Zákazník před odesláním objednávky z webových stránek Taborion.cz potvrdí souhlas s údaji uvedenými v objednávce včetně uvedených informací od pořadatele. Dále pak potvrdí svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami zprostředkovatele Taborion.cz, souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami pořadatele tábora a služeb, dále potvrdí souhlas se zněním poskytovaných služeb dle katalogu pořadatele služeb. Jedná se o informace uvedené v originálním katalogu či na webu pořadatele. Všechny tyto informace jsou zvěřejněny na webových stránkách Taborion.cz.

Zákazník na základě objednávky obdrží pokyny k úhradě s cenovou kalkulací služeb, všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatele Taborion.cz a všeobecné obchodní podmínky příslušného pořadatele služeb. Dále obdrží formuláře „Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti“ a „Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na dětské zotavovací akci“, které vyplní, podepíše - respektive nechá potvrdit lékařem - a zašle zpět na adresu či email zprostředkovatele. Zákazník v neposlední řadě obdrží podrobné prováděcí pokyny k účasti dítěte na táboře.

Zákazník nesmí bez vědomí zprostředkovatele Taborion.cz kontaktovat přímo pořadatele služeb. V případě, že k tomu dojde, Taborion.cz si vyhrazuje právo odstoupit od dalšího zprostředkovatelského servisu a v případě vzniklých škod spojených s tímto neoprávněným krokem bude požadovat náhradu škody od zákazníka.

Platba

Ceny uvedené v nabídce na stránkách Taborion.cz jsou konečné a stanovené pořadatelem služby. Taborion.cz vyzve zákazníka po odeslání „Přihlášky na tábor“ k úhradě ceny objednaných služeb.

Zákazník se zavazuje uhradit plnou cenu objednaných služeb na účet Taborionu.cz - a to dle pokynů k platbě.

Rozdělení platby na zálohu a doplatek je možné jen po dohodě se zprostředkovatelem. V případě včasného neuhrazení doplatku si zprostředkovatel vyhrazuje právo na stornování objednaných služeb bez nároku na vrácení zálohy. Poruší-li tedy zákazník svou povinnost zaplatit Taborionu.cz ve stanovené lhůtě před zahájením čerpání služby, je Taborion.cz oprávněn na náklady zákazníka a jménem zákazníka zrušit (stornovat) zákazníkem objednanou službu, a to bez jakéhokoliv dalšího upozornění. Souhlas s těmito podmínkami je zároveň příslušnou neodvolatelnou plnou mocí udělenou zákazníkem Taborionu.cz ke zrušení zákazníkem objednané služby (k odstoupení od cestovní smlouvy). Zruší-li (stornuje-li) Taborion.cz zákazníkem objednanou službu z důvodu porušení povinnosti zákazníka zaplatit zprostředkovateli zbývající část celkové ceny, je zákazník povinen uhradit storno poplatek dle obchodních podmínek. Taborion.cz je oprávněn odečíst storno poplatek od zaplacené zálohy na celkovou kupní cenu. Pokud záloha od zákazníka nepokryje výši storno poplatku, bude rozdíl dále vyúčtován zákazníkovi k jeho tíži.

Úhradou ceny na účet Taborion.cz na základě vyúčtování v „Přihlášce na tábor“ zákazník současně zmocňuje Taborion.cz k převedení uhrazené částky na účet pořadatele služeb.

Veškeré poplatky spojené s platbou hradí zákazník.

Doklad o zaplacení

Dokladem o zaplacení služeb je pokladní stvrzenka o vkladu na účet vystavená bankou, výpis z účtu v případě, že zákazník provedl bankovní převod, anebo potvrzená poštovní poukázka prokazující zaplacení objednaných služeb na pobočce České pošty. V případě zaslání dokladu o zaplacení služeb prostřednictvím banky se klient zavazuje k tomu, že zajistí řádné uhrazení částky do pěti pracovních dní.

Po provedení platby zákazníkem a po tom, co Taborion.cz obdrží od zákazníka všechny řádně vyplněné dokumenty vyžadované vyhláškami pro účast dítěte na zotavovací akci, provede Taborion.cz závazné zaknihování objednaných služeb u pořadatele tábora.

Po závazném zaknihování objednaných služeb obdrží zákazník „Potvrzení o zaplacení a účasti dítěte na táboře“, ve kterém jsou vyjmenovány všechny objednané a zaplacené služby. Jiné formy dokladů vystavit nelze. Tímto „Potvrzením“ se zákazník prokáže při nástupu dítěte na tábor.

Veškeré doklady potvrzující zaplacení služeb je zákazník povinen, v případě žádosti ze strany zprostředkovatele, předložit k náhledu.

Závazné zaknihování

Závazné zaknihování u pořadatele služeb bude provedeno až po připsání celé platby za objednané služby na účet zprostředkovatele Taborion.cz.

V případě, že pořadatel tábora nepotvrdí možnost závazného zaknihování ve svém rezervačním sytému z důvodu aktuálních změn (změna v popisu služeb, změna ceny nebo vyprodání služeb), není smluvní vztah uzavřen a zákazník má nárok na neprodlené vrácení všech již provedených plateb. Zákazník ale nemá nárok na náhradu škody a vzniklých nákladů spojených s provedenou platbou.

Potvrzení o zaknihování služeb

Taborion.cz je povinen po závazném zaknihování služeb u pořadatele poslat zákazníkovi smlouvu o zájezdu, jejíž funkci v tomto případě plní „Potvrzení o zaplacení a účasti dítěte na táboře“. Zákazník je povinen překontrolovat toto potvrzení a potvrdit jeho přijetí dle pokynů zprostředkovatele. Pokud klient takto neučiní do tří dnů od chvíle, kdy potvrzení obdrží, bude Taborion.cz považovat potvrzení za odsouhlasené.

Informace uvedené v „Potvrzení o zaplacení a účasti dítěte na táboře“ jsou nadřazeny všem ostatním informacím.

Odstoupení a storno poplatky

Do doby závazného zaknihování je odstoupení od objednávky bezplatné.

Po závazném zaknihování v rezervačním systému pořadatele služby se odstoupení od uskutečněné objednávky a všechny změny řídí všeobecnými obchodními podmínkami pořadatele služby a jeho platnými ceníky.

V případě žádosti o storno a změny je vždy třeba tak učinit ze strany zákazníka písemně, a to nejpozději 24 hodin před začátkem plánované cesty.

Reklamace služeb Taborionu.cz

Reklamaci služeb zprostředkovatele Taborion.cz je třeba zaslat písemně do 30 dnů od události, jež je předmětem reklamace, na poštovní adresu Taborion.cz, Bezděkovec 30, 335 01 Nepomuk. Zprostředkovatel je pak povinen vyjádřit se k reklamaci během zákonem stanovené lhůty 30 dnů. Zákazník bere jasně na vědomí, že Taborion.cz nabízí pouze zprostředkovatelský servis při výběru, objednávce a platbě dětského tábora s cílem zvýšit komfort zákazníka. Upozorňujeme zákazníka na to, že v případě, kdy se prokáže zjevná neoprávněnost jeho reklamace, může po něm být požadována náhrada nákladů účelně vynaložených na vyřízení reklamace. Pokud Taborion.cz obdrží reklamaci, vždy příjem reklamace zákazníkovi obratem písemně potvrdí. Bez potvrzení o příjmu reklamace od Taborion.cz není zahájena reklamace a hrozí prodleva reklamační lhůty.

Reklamce služeb pořadatele tábora

Reklamaci k sjednaným službám je třeba zaslat písemně přímo konkrétnímu pořadateli tábora, jehož adresa a kontakty jsou uvedeny dole na „Potvrzení o zaplacení a účasti dítěte na táboře“. K reklamaci je třeba přiložit hodnověrné podklady dokazující její oprávněnost: Fotografie, ověřená svědectví, relevantní dokumenty apod.  

Podání písemné reklamace musí proběhnout do 30 dnů od návratu dítěte z tábora. Pořadatel služby je povinen vyjádřit se k reklamaci během zákonem stanovené tříměsíční lhůty.

Taborion.cz nezodpovídá za pořadatelem tábora poskytované služby a též nevyřizuje jeho jménem reklamace, pouze poskytuje pomoc v případě vyřízení vzniklé reklamace. V případě, kdy klient není schopen doložit požadované podklady k úspěšnému zahájení reklamačního řízení, vyhrazuje si Taborion.cz právo odmítnout pomoc a asistenci.

Ochrana soukromí

Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky zákazník souhlasí se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů u Taborion.cz podle zákona č. 101/2000 Sb. Osobní údaje je možné zpracovat po dobu neurčitou a mohou být použity pro nepravidelnou informaci zákazníka o nabízených službách. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze příslušnému pořadateli dětské zotavovací akce, anebo osobám zajišťujícím související služby.

Závěrečná ustanovení

Zákazník na webových stránkách Taborion.cz (nebo v písemné přihlášce na tábor) potvrdí při odeslání objednávky souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami zprostředkovatele a popsaným postupem. Dále zákazník potvrdí souhlas s všeobecným obchodními podmínkami vybraného pořadatele tábora a souvisejících služeb. Potvrzuje také, že všeobecné obchodní podmínky přijímá za sebe a svým jménem a za všechny osoby uvedené v objednávce, které ho zmocnily.

Vzájemné vztahy nebo skutečnosti neupravené v těchto všeobecných obchodních podmínkách se řídí všeobecnými smluvními podmínkami jednotlivých pořadatelů táborů a služeb.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. května 2015